>> คณะกรรมการตรวจสอบ
 • โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
 • นโยบาย HSE

 • หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

   


   
   

  • คณะกรรมการตรวจสอบ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 • 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
 • 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดแผนการตรวจสอบภายใน
 • 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงวางแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 • 6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • 7) พิจารณารายการอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
 • 8) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
     
   
   
   

  Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved