>> คณะกรรมการบริษัท
 • โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
 • นโยบาย HSE

 • หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

   


   
   

  คณะกรรมการ

  รายชื่อกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการสรรหาและ

  กำหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  / กรรมการอิสระ
  คณะกรรมการบริหาร
  1.สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล
  x
  -
  -
  *
  2.นายชาย ชีวะเกตุ
  /
  /
  -
  -
  3.นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ
  /
  -
  -
  /
  4.นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ
  /
  -
  -
  /
  5.น.ต.เอนก พันธุรักษ์
  /
  -
  -
  -
  6.ดร.วิชา จิวาลัย
  /
  -
  x
  -
  7.นายณรงค์ รัตนะ
  /
  *
  /
  -
  8.นายวิชัย วิชรวัฒนากุล
  /,***
  /
  /,***
  -

  หมายเหตุ:

 • x = ประธานคณะกรรมการ
 • / = กรรมการ
 • *** = กรรมการที่มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน
 • • คณะกรรมการ บริษัท

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท
 • 1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • 2) เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา
 • 3) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้

 • ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 • 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 • 2) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนได้มาตรฐาน
 • 3) กำหนด ทบทวน อนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกปี
 • 4) พิจารณาอนุมัติผังอำนาจอนุมัติ
 • 5) กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
 • 6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
 • 7) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 • 8) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 • ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการ หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมี หรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

  นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 • การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 • การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 • การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 • การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชาย ชีวะเกตุ หรือ นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หรือ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ หรือ น.ต.เอนก พันธุรักษ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญบริษัท

  เลขานุการบริษัท
  นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
     
   
   
   

  Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved