>> เลขานุการบริษัท
 • โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
 • นโยบาย HSE

 • หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

   


   
   

  • เลขานุการบริษัท

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศศิประภา แสงฉาย เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องแล้ว และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
 • 1) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น
 • 2) ติดต่อประสานงาน และดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3) ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท กฎ และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 • 4) จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1, 56-2) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
 • 5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระสิทธิผล พร้อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 • 6) ประสานงาน และจัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 • 7) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 •    
   
   
   

  Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved