>> คณะกรรมการบริหาร
 • โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
 • นโยบาย HSE

 • หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

   


   
   

  • คณะกรรมการบริหาร

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 • 1) มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 • 2) กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • 3) กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ
 • 4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 5) มีอำนาจพิจารณา กำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
 • 6) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ
 • 7) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ

 • ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด


  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
  นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
     
   
   
   

  Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved