>> ลักษณะธุรกิจ
 • โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
 • นโยบาย HSE

 • หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

   


   
   

  • ลักษณะธุรกิจ

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการการทดสอบ และตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (Non - destructive Testing - NDT and Inspection) ซึ่งเป็นกระบวนการทางเทคนิคที่ไม่ทำให้ชิ้นงานทดสอบเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปจากเดิม ไม่ว่าจะก่อน หรือขณะ หรือภายหลังทำการทดสอบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารายละเอียดโครงสร้างภายในของชิ้นงาน ที่ไม่สามารถสัมผัส หรือมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรืออุปกรณ์อื่นใดได้โดยง่าย เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความสมบูรณ์ และความเสี่ยงต่อการใช้งานในเชิงวิศวกรรมต่อไป กระบวนการทดสอบนี้ มีการใช้ทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านฟิสิกส์ (Physic) สารกัมมันตภาพรังสี และเคมี เป็นต้น ร่วมกับบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และความชำนาญ ตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากลและกฎหมาย โดยสามารถให้บริการทดสอบชิ้นงานได้ในหลายสภาวการณ์ ซึ่งมีทั้งระบบ Real Time ตรวจสอบในระหว่างการสร้าง และประกอบชิ้นงาน การตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งานและตามวาระ ตลอดจนการหาข้อบกพร่องเมื่อชิ้นงานถูกกระทบจากปัจจัยแวดล้อม และตรวจสอบ เพื่อวางแผนดูแลและซ่อมบำรุง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วยเป็นธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ความแม่นยำ และถูกต้องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทางเทคนิค มาตรฐานที่ใช้คุณสมบัติด้านบุคลากร ข้อกำหนดที่เป็นกฎหมาย รวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จึงได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวทาง และหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

  ศูนย์บริการ

 • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
 • สำนักงานสาขาระยอง เลขที่ 29 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • หน่วยงานที่ 1 อำเภอท้ายบ้าน จังหวัดสมุทรปราการ
 • หน่วยงานที่ 2 อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
 • หน่วยงานที่ 3 อำเภอเขาหินซ้อน จังหวัดปราจีนบุรี
 • หน่วยงานที่ 4 อำเภอแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 • หน่วยงานที่ 5 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • หน่วยงานที่ 6 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา •    
   
   
   

  Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved