>> คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
 • นโยบาย HSE

 • หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

   


   
   

  • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • 1) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดในคู่มือหลักกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 • 2) พิจารณา สรรหา คัดเลือกบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มตามความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
 • 3) สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 • 4) จัดทำ และทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
 • 5) จัดทำแผนพัฒนากรรมการ
 • 6) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึง ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • 7) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการ ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน โดยมีลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
 • 8) พิจารณาแบบประเมินกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
 • 9) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • 10) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 • เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
     
   
   
   

  Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved