>> หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
 • นโยบาย HSE

 • หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

   


   
   

  • หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

  การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับ และกำกับดูแล ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ ดังนี้

 • กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สภาวิศวกร
 • วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
 •    
   
   
   

  Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved