• โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
 • นโยบาย HSE

 • หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

   


   
   

  1. นโยบาย เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นธรรม

  2. นโยบาย เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  3. นโยบาย เรื่อง การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  4. นโยบาย เรื่อง ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

  5. นโยบาย เรื่อง การพัฒนาบุคลากร

  6. นโยบาย เรื่อง แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

  7. นโยบาย เรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

  8. นโยบาย เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

  9. นโยบาย เรื่อง การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และการคุ้มครอง

  10. นโยบาย เรื่อง ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

  11. นโยบาย เรื่อง การปฎิบัติต่อคู่ค้า

  12. นโยบาย เรื่อง การปฎิบัติต่อคู่แข่ง

  13. นโยบาย เรื่อง การปฎิบัติต่อเจ้าหนี้

  14. นโยบาย เรื่อง การปฎิบัติต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือ ตัวแทนจำหน่าย

  15. นโยบาย เรื่อง ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร

  16. นโยบาย เรื่อง สิ่งแวดล้อม

  17. นโยบาย เรื่อง การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  18. นโยบาย เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่ง

  19. นโยบาย เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้แก่กรรมการ

  20. นโยบาย เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร

  21. นโยบายและข้อบังคับในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

     
   
   
   

  Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved