• โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
 • นโยบาย HSE

 • หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

   


   
   

  ธุรกิจของเรานั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Health), ความปลอดภัย (Safety), และสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาตลอด ยิ่งไปกว่านั้น กิจกรรมส่วนมากที่เราทำนั้นเกิดขึ้นในสถานที่ของลูกค้าและบ่อยครั้งที่อยู่ในภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายและเป็นพิษ

  เราสนับสนุนวัฒนธรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง HSE มาตรการเชิงรุกของเรานั้นถูกกำหนดและผลักดันโดยคณะกรรมการ HSE ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยทีมผู้บริหารระดับสูงที่สร้างมาตรฐานและพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและความรับรู้ความเอาใจใส่ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง

  ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือการบาดเจ็บที่รุนแรงเลย

  พันธกิจ

  • กิจกรรมทั้งหมดของเรานั้นมีการดำเนินงานอย่างเป็นมืออาชีพ โดยมีการป้องกันมิให้พนักงานหรือสังคมได้รับความเสี่ยงต่อสุขภาพ
  • ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการทำงานที่ปลอดภัย
  • รับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสภาพแวดล้อม
  • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของท้องถิ่นและรัฐบาลอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา
  • ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของ Thai NDT ได้มีความรู้และความตื่นตัวเรื่องสุขภาพ, ความปลอดภัย, และสิ่งแวดล้อม

  นโยบาย

  • ประกอบกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานตามกฎระเบียบของท้องถิ่นและรัฐบาลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา
  • รักษาและรับผิดชอบต่อสุขภาพ, ความปลอดภัย, และสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะมีส่วนร่วมในการดำเนินนโยบายตามมาตรการ HSE ของลูกค้า
  • จัดให้มีกระบวนการทำงานและจัดให้มีข้อมูลทางเทคนิคเพื่อป้องกันและปกป้องมิให้เกิดผลกระทบหรืออันตรายกับคนและสิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและทำให้พนักงานคุ้นเคยกับกระบวนการการทำงาน, นโยบาย และกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย โดยใช้การประชุม, ปฐมนิเทศ และการอบรมด้านความปลอดภัย

  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับเป็นสำคัญ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ขึ้น เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย และรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงการจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน การจัดหาข้อมูลด้านเทคนิคในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากร ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม อีกทั้ง ยังจัดให้มีการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ การอบรมความปลอดภัยในการทำงานด้านรังสีให้กับพนักงานและลูกค้า การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินด้านรังสี อบรมการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีระบบป้องกันอันตรายในการทำงานให้กับพนักงาน และชุมชนโดยรอบสถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานจะคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการมีจริยธรรมและคุณธรรม เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจวัดแสงสว่างในที่ทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎกระทรวง เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีของพนักงานเสมอ
  สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานประจำปี 2558 (จำนวน 31 ครั้ง)

  อุบัติเหตุจากการทำงานที่เกิดขึ้น ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และมีมาตรการ เพื่อลด ขจัด และป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำ
  จากการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ อย่างเคร่งครัด ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลทางด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
  • รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด” ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • ประกาศเกียรติคุณ “โครงการสถานประกอบการปลอดภัย” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • รางวัล “Silver Awards” เนื่องจากไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (without a Lost Time Injury) ตลอดระยะเวลา 938 วัน ของการทำงานจากเจ้าของงานใน “โครงการ Ichthys Project”


  Feedback

  TNDT พร้อมรับคำแนะนำติชมจากท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ, ความปลอดภัย, และสิ่งแวดล้อม เราจะทำทุกอย่างเพื่อจัดการกับปัญหาและข้อข้องใจของทุกท่านให้เรียบร้อยและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

  ทุกคำติชม, ความกังวล, และข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถส่งมาได้ที่ info@tndt.co.th เราพร้อมรับคำติชมจากท่าน

     
   
   
   

  Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved