>> วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ปณิธาน
 • โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
 • นโยบาย HSE

 • หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

   


   
   

  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน

  เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตต่อเนื่องในอนาคต

  ซึ่งนอกจากจะให้ความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ภายในประเทศแล้ว ยังจำเป็นต้องมีการวางแผนขยายธุรกิจ และเพื่อให้การดำเนินงานในยุคการรวมกลุ่มประเทศ AEC สามารถบรรลุเป้าหมายก็จะยังคงใช้แนวทางดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และมุ่งเน้นในจุดยืน ดังนี้

  วิสัยทัศน์

  เป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ในธุรกิจการให้บริการการทดสอบ และตรวจสอบทางวิศวกรรมด้านความปลอดภัยอย่างครบวงจร ด้วยเทคนิค NDT (Non-destructive Testing) และเทคนิคอื่นๆ ตามยุคสมัย และเสาะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจประเภทอื่นๆ ในกลุ่มประเทศ AEC โดยเฉพาะด้านพลังงานด้วยเป็นหัวใจในการพัฒนาประเทศ

  พันธกิจ

  สามารถให้บริการลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศให้ได้มากที่สุด ด้วยการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ภายใต้แนวทางปฏิบัติของจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อถือและพึงพอใจสูงสุด และเร่งรัดในโครงการขยายฐานธุรกิจด้านการตรวจสอบฯ และเพิ่มฐานธุรกิจด้านพลังงานให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งได้มีการเริ่มโครงการไปบ้างแล้ว

  ปณิธาน

  มุ่งเน้นการบริหารธุรกิจด้วย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและทุกพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

     
   
   
   

  Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved