>> นโยบายองค์กร
 • โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
 • นโยบาย HSE

 • หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

   


   
   

  • นโยบายองค์กร

 • ก. การให้บริการโดยยึดหลักการปฏิบัติตามหลักวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล และข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • ข. บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหมายถึงต้องมีการพัฒนา ทั้งด้านเทคนิค ด้านบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนปฏิบัติการ และในส่วนของสำนักงาน
 • ค. ปลูกฝังและยึดมั่น ในหลักการทางจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรม ในทุกภาคส่วนขององค์กร
 • ง. ปฏิเสธ และต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • จ. ปลูกจิตสำนึกในองค์กรต่อการประกอบวิชาชีพที่ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Enterprise)
 • จากการบริหารงานภายใต้เจตนารมณ์และนโยบายดังกล่าว ทำให้การดำเนินธุรกิจกว่า 34 ปี ของบริษัทฯ มีการเติบโตและพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งได้มีโอกาสเข้าสู่ยุคการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) ซึ่งส่วนใหญ่กำลังมีการพัฒนา ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน ซึ่งจำลองได้จากยุคสมัยเมื่อ 30 กว่าปีก่อน ของประเทศไทย ต่างกันแต่เพียงอยู่ในสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น และกระแสสังคมในยุคปัจจุบัน

     
   
   
   

  Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved